Những lưu ý khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

17:06 | 28/12/2016 | Việc làm
   
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định


Người lao động tham gia Ngày hội việc làm do Công ty Gameloft Việt Nam tổ chức vào tháng 12-2016 tại TP HCM

Người lao động tham gia Ngày hội việc làm do Công ty Gameloft Việt Nam tổ chức vào tháng 12-2016 tại TP HCM

Ngày 31-7-2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Buộc người sử dụng lao động tham gia BHTN

Người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của người lao động (NLĐ) cho tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc của NLĐ có hiệu lực.

Trường hợp NLĐ giao kết nhiều HĐLĐ đều thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN và đang tham gia BHTN theo HĐLĐ có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi HĐLĐ đang tham gia BHTN dẫn đến NLĐ không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN của HĐLĐ kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ cho tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NLĐ chấm dứt hoặc thay đổi HĐLĐ nêu trên. Hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ trong trường hợp nêu trên nộp cùng với hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

Trường hợp trước ngày 1-1-2015 người sử dụng lao động đã giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng với NLĐ và đang thực hiện HĐLĐ này, tính đến ngày 1-1-2015 - thời hạn HĐLĐ nêu trên còn ít nhất 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho NLĐ kể từ ngày 1-1-2015 trở đi.

NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của NLĐ cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và NLĐ phải đóng BHTN theo mức tiền lương bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2015 trở đi.

Hưởng TCTN không quá 5 lần mức lương cơ sở

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. Trung tâm DVVL có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho NLĐ vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả. Tháng hưởng TCTN được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng TCTN được tính từ ngày NLĐ bắt đầu hưởng TCTN đến ngày đó của tháng sau trừ 1 ngày.

Mức hưởng TCTN hằng tháng của NLĐ được xác định bằng 60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp. Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, NLĐ có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 6 tháng liền kề để tính mức hưởng TCTN là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng BHTN trước khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng TCTN hằng tháng của NLĐ tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Từ chối nhận việc làm

NLĐ đang hưởng TCTN được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau: NLĐ được trung tâm DVVL giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà NLĐ đã ghi theo mẫu số 1 nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động; NLĐ được trung tâm DVVL giới thiệu việc làm mà NLĐ đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động; NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm DVVL nơi đang hưởng TCTN và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM - số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 35147187 - 35147007.

Nguyên Khôi